GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI
Yayınlanma Tarihi : 25.10.2022- Okuma Sayısı :1345

 21/Mayıs/2022 Tarihinde yapılan 14.Olağan Genel Kurulumuzda alınan karar gereğince;

Temsilciler ve Yönetim Kurullarının ortak kararı doğrultusunda;

Vakfımıza ait gayrımenkullerin, 09/11/2022 Çarşamba günü saat 14.00 de açık artırma usulü ile satışına karar verilmiştir. İlanlar " BASIN İLAN KURUMU" aracılığı ile Türkiye genelinde yayın yapan Türkgün gazetesinde 24/10/2022 tarihinde ve www.ilan.gov.tr adresinde (https://www.ilan.gov.tr/ilan/1068657/emlak-arsa-ovak-vakifina-ait-arsa-ve-2-adet-daire-ihale-ile-satilacaktir) yayınlanmıştır.

İhale ilanı web sayfamız www.ovak.org.tr adresinde de " FAALİYETLER" linkinde de yayınlanmıştır. İlan metni de aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize arz olunur.


MÜLKİYETİ VAKFIMIZA AİT,


ETİMESGUT İLÇESİ YAPRACIK MEVKİİNDE BULUNAN ARSA


İLE


ÇANKAYA İLÇESİNDE KAYITLI 2 ADET TAŞINMAZ (DAİRE)


SATIŞI İŞİNE AİT İLANDIR.


 


1- İDARENİN:


Adresi   : Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi Atatepe Sitesi C Blok NO:20/2 Çankaya/ANKARA


Telefon  :  0312 287 92 01-05   


Fax        : 0312 287 92 10


E-posta  :  ovakvakif@yahoo.com


Web       : www.ovak.org.tr     


 


2- SATILACAK TAŞINMAZLAR:


Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü M2

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat(TL)

1

Ankara

Etimesgut

Yapracık

49980

3

9418

29.500.000

885.000

2

Ankara

Çankaya

Kocatepe

1089

13

140

1.600.000

48.000

3

Ankara

Çankaya

Kocatepe

1090

7

135

1.600.000

48.000


 


                3- İHALENİN:


   a) Yapılacağı Yer:  OVAK Vakıf Merkezi, Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi Atatepe Sitesi C Blok NO:20/2 Çankaya/ANKARA


            b) Tarihi ve Saati:  09/11/2022      Çarşamba  günü   saat: 14.00


 


            4- İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİLİK KRİTERLERİ İLE TEKLİFLERİ KAPSAMINDA İSTENİLEN BELGELER:


Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.


a) Taşınmaz için teklif edilen satış bedelini içerir teklif mektubu,


b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),


c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi, e-posta ve telefon numarası bildirmesi,


ç) Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak),


d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,


e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza sirküsü,


f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,


g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,


ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,


h) Ortak başvurularda, ortaklığı gösteren tutanak.


 


            5- İHALE ŞARTNAMESİ VE EKLERİ:


İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında Vakfımızın Söğütözü Caddesi Atatepe Sitesi C Blok No:20/2 Ankara Adresinde bulunan Merkezinden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.


 


6- TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:


İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişilerin, teklif mektupları Vakıf merkezinde İhale Komisyonu tarafından açılır ve katılımcılar tarafından teklif edilen fiyatlar hazır bulunanların huzurlarında açıklanır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı,silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır. Fiyatlar açıklandıktan sonra; Muhammen bedelin altındaki fiyat teklifleri geçerli kabul edilmeyip ihaleye devam edemeyecektir. (Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalesinin akabinde; muhammen bedelin ve geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır).Artırım kademeleri her bir taşınmaz için 10.000 TL den aşağı olmayacaktır.)


Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca tutanakla tespit edilir.


İhale zamanında hazır bulunmayan veya vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.


 


            7- ÖDEME ŞEKLİ :    


İhale bedelinin tamamı, İhale tarihinden sonra 30 gün içerisinde peşin ödenecektir.


İhale üzerinde kalan gerçek ve/veya tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip (Tebligat, ihale komisyonu tarafından ilgiliye ihalenin neticelenmesinin hemen ardından elden tebliğ edilecektir).  30 (Otuz) gün içerisinde almış oldukları taşınmazın, bedelini ödemedikleri takdirde geçici teminatları Vakfımız adına irat kaydedilecek ve ihale iptal edilecektir. İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler ihale bedelini ve alım -satım masraflarını peşin olarak Türkiye Ziraat Bankası TR 3600 0100 0799 0628 8187 5067 İban nolu OVAK VAKFI banka hesabına nakit olarak yatıracaklardır.


 


            8- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:


Kurumumuz 2886 sayılı İhale yasasına tabi olmayıp ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.


 


                                                                                  İLAN OLUNUR