DELEGE SEÇİMLERİ
Yayınlanma Tarihi : 19.4.2022- Okuma Sayısı :85
 

14.Olağan Kurucular Kurulu toplantısı için delege seçim süreci başlamıştır. Konu ile ilgili olarak tüm Orman Bölge Müdürlüklerine seçimler için gerekli listeler gönderilmiştir. Vakıf senedinin 8.Maddesi gereğince yapılacak seçim sonuçları  Vakıf Merkezine bildirilecek ve seçilen delegelerimize tebligat gönderilerek , 21/Mayıs / 2022 Tarihinde yapılacak Genel Kurula davet edilecektir.   DELEGE SEÇİMLERİ VAKIF SENEDİNİN 8.MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILACAKTIR.

KONU HAKKINDA TEREDDÜTE DÜŞÜLMESİ HALİNDE VAKIF MERKEZİ İLE İRTİBATA GEÇİLMESİ

 

 

MADDE 8

 

A - Delege Seçimi:

 

Orman Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve her Orman Bölge Mü­dürlüğü ayrı bir seçim bölgesidir. Her Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki İşletme Müdürlükleri o seçim bölgesinin birer seçim ünitesi­dir. Bakanlığa bağlı birimler ile emekli üyeler bulundukları seçim ünitesin­de oy kullanırlar.

 

Ünite seçim kurulu, o ünitenin birim amiri veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında iki vakıf üyesinden oluşur. Bölge Müdürlüğünde­ki ünite seçim kurulu aynı zamanda Bölge seçim kuruludur. Genel Müdür­lük için seçim kurulu Vakfın disiplin kuruludur.

 

Orman Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatında Genel Müdür veya Yardımcısı Orman Bölge Müdürlüklerinde ise Bölge Müdürü veya Yar­dımcısı tarafından toplantının yer gün ve saati tesbit edilerek o merkezin kadrosundaki bütün Vakıf üyelerine en az iki gün önceden iç genelge ile haberdar edilir.

 

Her seçmen üye ünite seçim kurulunca kendisine verilen ve müdürlü­ğün mührünü (Genel Müdürlük merkezinde Vakfın mühürü kullanılır) taşı­yan düz beyaz kağıda en fazla asil delege sayısı kadar delegelerin isimleri­ni el yazısı ile yazarak sandığa atar. Vakıf seçmen listesindeki adının karşı­sına oyunu kullandığını kanıtlayan imzasını atar.

 

Seçim saat 9.00'da başlar, 17.00'de sona erer.

 

Tüm üyeler oyunu kullandıktan sonra sandık açılır. Oy pusulaları açılmaksızın oylarını sayısı ile oy kullananların imza sayısı karşılaştırılıp mutabakat sağlandıktan sonra (oy sayısı fazla ise zarflar açılmadan fazla miktar iptal edilir.) Her ünitede kullanılan oylar ünite seçim kurulunca tas­nif edilir. Sayım sonucu 3 nüsha tutanağa bağlanır, oy pusulaları bir zarfa konur ve imzalı üye listeleri ile birlikte Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

 

Bölge Müdürlüğü kendisine bağlı bütün ünitelerin tutanakları ve zarf­lan geldikten sonra bunları harman yapar ve ondan sonra açık olarak tasni­fe tabi tutar.

 

Sayım sonucu üç nüsha tutanağa geçirilir. Tutanaklardan ikisi Vakıf merkezine, biri ise üyelerin görebileceği şekilde ünitede ilan mahiyetinde asılır.

 

Seçim ünitelerindeki toplantıların geçerli olabilmesi için seçim ünite­sine tabi üyelerin dörtte birinin toplantıya iştirak etmiş olması şarttır. Aksi takdirde en geç üç işgünü içinde mevcut üyelerle seçim yeniden yapılır.

 

B. Delege Sayısı:

 

Her seçim bölgesinde her 200 üye için bir asıl iki yedek üye seçilir.

 

Ancak bir seçim bölgesindeki üye sayısı 200'den az olsa dahi bir asil iki yedek üye seçilir. Birden çok delege seçilen merkezlerde en çok oyu alan-delege 200'ün üzerindeki üyeleri temsil eder.

 

Delegeler 2 yıl için seçilirler. Her Olağan Kurucular Kurulu toplantısı için yeniden delege seçimi yapılır. Delegelerden seçildikleri seçim bölge­sinden başka seçim bölgesine tayin edilen veya yer değiştirenlerle istifa eden veya mazeretleri olanların yerine yedekleri katılır. Delegeler görevle­rini bizzat kendileri yaparlar başkalarına vekalet veremezler.

 

Eşit oy alan delegeler arasında sonuç kura çekilerek belirlenir.

 

Kurucular Kurulu toplantılarında seçim kurulu Vakfın Disiplin Kuru­ludur.

 

Kurucular Kuruluna katılan delegeler hakiki yol masrafları ile birlikte toplantı süresince geçecek her gün için birinci derece devlet memuru har­cırahının 3 katı Vakıf masraflarından ödenir.